in samenwerking met

Wettelijke wijzigingen 2017

Hieronder ziet u de wettelijke wijzigingen die op dit moment bekend zijn.

Eerstelijnsverblijf

U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf  als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Oefentherapie voor de behandeling van etalagebenen

U krijgt in 2017 een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf de eerste behandeling recht  op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

Medisch specialistische zorg | extra plastische chirurgie

U krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

  • Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.

  • Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.

  • Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

Gebitsprothese op implantaten

1. Voor de vergoeding van een volledige gebitsprothese op implantaten – het klikgebit – hebt u geen indicatie voor bijzondere tandheelkunde meer nodig. Het klikgebit valt onder prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit is inclusief de mesostructuur zoals steggen of drukknopen. Ook wijzigt de eigen bijdrage voor het klikgebit.

2. De eigen bijdrage voor de gebitsprothese op implantaten gaat van € 125 per kaak naar:

o 10% van de kosten voor de onderkaak.

o 8% van de kosten voor de bovenkaak.

3. Voor het repareren en rebasen (opvullen) van uw gebitsprothese betaalt u een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor een volledige gebitsprothese op implantaten, toebehoren, reparatie en rebasen hebt u onze toestemming nodig.

Fronttand vervanging

De leeftijd voor het uitvoeren van fronttand vervanging wordt in 2017 verhoogd naar 23 jaar (tot en met 22 jaar). De noodzaak van deze zorg moet zijn vastgesteld voordat u 18 jaar bent.

Als onderdeel van tandheelkundige zorg voor verzekerde jonger dan 18 jaar, hebt u recht op fronttandvervanging met implantaten als blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd of helemaal ontbreken als gevolg van een ongeval.  In de praktijk blijkt dat als u jonger bent dan 18 jaar u geen gebruik kunt maken van het recht op deze zorg, omdat de kaak nog niet is volgroeid. Daarom wordt de leeftijd tot wanneer de behandeling mag worden uitgevoerd in 2017 verhoogd naar 23 jaar.

Vrijstelling eigen risico voor voorkeursdrinkvoeding

Vanaf 2017 hebt u een voordeel als u gebruikmaakt van de door ons aangewezen voorkeursdrinkvoeding. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel.

Geboortezorg

Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar een geboortecentrum. Vanaf 2017 kunt u zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Als u naar een niet- gecontracteerd geboortecentrum gaat, betaalt u mogelijk wel een deel van de kosten zelf (dit is afhankelijk van uw basisverzekering).

Eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2017

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. De bedragen en vergoedingen 2017 zijn op dit moment nog niet bekend.

in samenwerking met